Uyegerere!

 

Uyegerere ku namuyehuulo, mu mbiikiro ya bye'ndeto ye'kifuliiru.

Ino mbiikiro iri mu yehuula íbyakolwa, biba bitaabo kandi iri biloziri ubugale bwe'nvuukira ya’Bafuliiru, kandi iri byo'bwikumbe.

Ikuheziizi ubulenga-njira bwingi, nga bwo'kusomera Ibibiriya ye'kifuliiru ku namuyehuulo, kandi iri ukuyuvwa amazu, no'kulola ifirime, no'kusoma ibitaabo í byayandikwa, ne'bikolanwa bya kwingi-kwingi. Kwakundi, hali ubulenga-njira bwo'kuyabuula í byakusimiisa.
 

Ku yukwo, twakuhuuna kwe'kyanya ugakizi ba uli ku namuyehuulo mwi'yi mbiikiro, ukizi yiyuvwa kwo ushambiiri, no'butabaazi bwawe butuhitiiri akamaro.

Ikifuliiru yo'ndeto í kugiziri ube Mufuliiru.

 

 

 

Kumamba hano mu kubona imyazi higulu lye'ndeto ye'Kifuliiru.
 

 

 

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.